Home

Történelmi időszalag készítése

Időszalag a történelmi olvasmányokhoz Olvasás órákon, illetve nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódóan gyakran kerülnek szóba történelmünk nagy alakjai. Ilyenkor mindig elmondom a gyerekeknek, hogy ki mikor élt, uralkodott, milyen esemény köthető a nevéhez. szánkó készítése (1) szekvencia (1). Történelmi időszalag Az emberiség megjelenése. Ősember A mai természettudományos álláspont szerint az ember, azaz mi a majmoktól származunk. Őseink, az emberszabású majmok ma élő leszármazottai a csimpánzok, a gorillák és az orángutánok. Mi már kevésé hasonlítunk rájuk, fejlődésünk közel 15 millió évvel. Magyar történelmi időszalag óriás változat, Történeti áttekintések, időszalagok, Iskolai térképek, tablók, Iskolaellátó.h Fontos történelmi eseményekhez kapcsolódó évszámok használata a történelmi időben való tájékozódás céljából. Események, jelenségek, tárgyak, személyek stb. időrendbe állítása. Időszalag készítése. A tanultak elhelyezése az időszalagon. Néhány kiemelt esemény, jelenség idő­pontjának ismerete A felajánlott oldalak közül az időszalag készítését választottam, mert úgy gondolom ez az én szakpáromnál elengedhetetlen és nagyon jó szemléltetőeszköz lehet. Időszalagot használhatnak a gyerekek egy-egy hosszabb történelmi esemény, vagy korszak könnyebb áttekintéséhez vagy irodalom órán eg

Játékos tanulás és kreativitás: Időszalag a történelmi

Az időszalag teljes hossza 16 méter! 8 db 2x1 méteres részletekből álló tabló. A részletes történeti áttekintés alapot nyújt az adott időszak eseményeinek tanulmányozásához, a jelentős történelmi. A történelmi korszakok határai [29.] 2017. szeptember 10. 14:05 - Harmath Árpád Péter Napjaink történelem oktatásában a korszakok kérdése (sajnos) már nem számít súlyponti kérdésnek, sőt konszenzus sincs a szakemberek, kutatók és tanárok közt az egyes korszakhatárok megállapítását illetően Tankönyv Középiskolai történelmi atlasz Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet Interaktív tananyag Fogalomtár Időszalag Falitérkép DVD-k pl. az antik mitológiát, antik görög drámákat feldolgozó filmek, útifilmek pl. Athénról, Krétáról, Mükénéről, Olümpiáról Fényképek a jellegzetes görög tájakról Képek.

Időszalag készítése A héten az volt a feladatom, hogy egy időszalagot készítsék, egy általam választott téma körül és ebben legalább 10 időpontot és 2-2 képet és linket adjak meg. a diákok össze tudják hasonlítani az egyes történelmi eseményeket. Nyelvszakosként kissé nehezebb volt (nekem) megtalálni a. A különbségek felismerése és a változások nyomon követése egy-egy történelmi jelenség kapcsán. Különféle társadalmi-történelmi jelenségekösszehasonlítása. 3. Kommunikáció 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam Rajz, makett, applikáció készítése valamely történelmi vagy társadalmi témáról

Ember a természetben - 5

Magyar történelmi időszalag óriás változat - Történeti átte

Magyar történelem alatt a magyar nép és Magyarország történetét értjük. A Magyar Királyság létrejötte a magyar törzsek Kárpát-medencei honfoglalásához köthető. Ettől kezdve több mint 1000 éven át Magyarország története a Kárpát-medence történetével volt azonos. A magyar államalapítástól egészen 1918-ig a magyar történelem egyben a Magyar Királyság. Legalább 10 eseményt, 2 linket és 2 képet helyezzetek el rajta. Az időszalag linkjét, vagy képét illesszétek be a blogotokban, majd írjatok rá reflexiót. Reflexió: A www.timetoast.com oldalt választottam az online időszalagom elkészítéséhez. A téma a német ünnepnapok

Ember és társadalom Oktatáskutató és Fejlesztő Intéze

Produktumok 3. Időszalag készítése - Keszi Dóra IKT blogj

Különféle társadalmi-történelmi jelenségek összehasonlítása 3. Kommunikáció 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam Rajz készítése valamely történelmi vagy társadalmi témáról. Önállóan gyűjtött képekből összeállítás, tabló készítése. Rajzos vázlat készítése.Folyamatábra, diagram elemzése Fontos a történelmi folyamatok megértetése és megértése is, olyan történelmi tudat kialakítását megalapozva, amelynek révén egyrészt beláthatóvá válik, (pl.:időszalag készítése). Az idő tagolására szolgáló kifejezések használata évtized, évszázad, évezred, emberöltő Időszalag készítése. szövegfeldolgozás. Sakkozás. Időszámítást csak 5. osztályban tanulnak. Nem az a cél, hogy történelmi eseményeket tanítsunk, gyakoroljunk. Csak a tudományos gondolkodást alapozzuk meg, ha többféle megközelítést alkalmazunk. Tevékenység tartalmi ismertető készítése, Az internet kritikus és tudatos felhasználása történelmi filozófia- és etikatörténeti ismeretek szerzésére. Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, tárgyak, épületek, képek közvetlen megfigyeléséből, hallott és olvasott elbeszélő szövegekből, különböző médiumok anyagából Rajz készítése történelmi vagy társadalmi témáról. (Pl. valamely népcsoport népviseletéről.) Események, történetek elbeszélése élőszóban, illetve emlékezetből. (Pl. valamelyik magyarországi nemzetiséghez kötődő mese elmondása.) Tájékozódás térben és időben

Magyar történeti áttekintés-teljes időszalag

Időszámításunk szerint: Krisztus születésének időpontja után. Piramisok: Egyiptomban a fáraók számára temetkezési helyül szolgáló gúla alakú hatalmas építmény A különbségek felismerése és a változások nyomon követése egy-egy történelmi jelenség kapcsán. Különféle társadalmi-történelmi jelenségek összehasonlítása 3. Kommunikáció 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam Rajz készítése valamely történelmi vagy társadalmi témáról A régió helytörténeti anyagából hanganyag, videó készítése. Társasjátékok, kártyajátékok a megismert történelmi korok témáiból Társadalmi ismeretek Időszalag. A magyar történelem nagy alakjait, eseményeit, a tanult korok szokásait, életmódját bemutató adathordozó (CD-ROM) A régió helytörténeti anyagábó

A történelmi korszakok határai [29

Online időszalag Ezúttal az online időszalagokkal foglalkoztam. Mivel a német nyelv a szakom, így egy olyan témát választottam, ami történelmi vonatkozású, de az országismeret miatt a nyelvórákon is előfordulhat. Németország 1945 utáni történelméről készítettem tehát időszalagot. Ezt leginkább végzős, azaz 12.-es. Események, jelenségek leolvasása történelmi térképekről. Távolságok becslése és számítása történelmi térképeken. Egyszerű alaprajzok készítése. Történelmi helyszínek modellezése. Események kapcsolása a tanult helyekhez. Történelmi korszakok, periódusok nevének használata a történelmi idő tagolására grafikonok, diagramok elemzése, és a kiselőadások, fogalmazások készítése is. A Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témaköreinek problémafelvetései és szóhasználata olyan tudományterületekre épül, mint a szociológia, a szociálpszichológia, a A szűkebb környezet történelmi emlékeinek felderítése történelmi térképen; a Római Birodalom helye Európa mai térképén.) - Az időszámítás technikájának gyakorlása. (Pl. a főbb görög és római események ábrázolása párhuzamos időszalagon.) Értelmező kulcsfogalom Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, jelentőség. Tartalmi kulcsfogalo Feladat: Az eheti feladatunk az volt, hogy készítsünk online időszalagot egy általunk tanítani kívánt anyaghoz. Én a dipity.com oldalt választottam a feladat elvégzéséhez, és nem csalódtam, az oldal könnyen használható, egyértelmű, és bár túl sok sémát nem kínál, átlátható, szép idővonalat kreál nekünk. Az általam készített idővonal itt található: http.

Történelem, Társadalmi És Állampolgári Ismeretek - Pd

BalintHelga: Időszalag készítése

Történelmi források Tárgyi és írásos emlékek, régészet, forráskritika; A forráselemzés táblázat készítése; az egyes időszámítások közötti különbségek. Pl.: Tk. 17. oldalán található feladatsor Pl.: Tk.16. oldal Időszalag és sumer krónika 3-4. Az emberré válás Emberelődök Ősemberek Mai ember A fejlődé (Pl. időszalag készítése.) Értelmező kulc sfogalom Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték Távolságok becslése és számítása történelmi térképeken. Egyszerű alaprajzok készítése. Különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása, a változások hátterének feltárása. A történelmi tér változásainak leolvasása különböző (pl. népsűrűséget, vallási megoszlást ábrázoló) térképekről Fontos a történelmi térben való tájékozódás képességeinek továbbfejlesztése is. A történelmi térképek olvasása, a terület és távolság kiszámítása és becslése, egyszerűbb térképvázlat önálló megrajzolása készség szintű tudássá kell, hogy váljon. A diákoknak fel kell ismerniük a történelmi tér.

időszalag készítése.) Vizuális kultúra: Őskori művészet: építmények, barlangrajzok, szobrok (pl. Stonehenge, altamirai barlangrajz). Egyiptomi és mezopotámiai sírtípusok és templomok (pl. Kheopsz fáraó piramisa, zikkurat /toronytemplom/, a karnaki Amon templom), szobrok az ókori Egyiptomból (pl. az írno Szófelhő készítés online. Médiaelemző szófelhő készítés: Tricklar.A Tricklar különlegessége (és egyben legnagyobb korlátja), hogy nem tetszőleges szöveggel dolgozhatunk, hanem kizárólag angol nyelvű médiahírekkel történelmi tudat kialakítását megalapozva, amelynek révén egyrészt beláthatóvá válik, hogy a jelen a múlt történéseinek a következménye is; másrészt viszont az, hogy mai életünk hatást fog gyakorolni a jövő nemzedékek sorsára. A történelem tanulásának tehát nem pusztán az

Történelmi szövegek értelmezése, feldolgozása tanári szempontok szerint. Táblavázlat utáni otthoni tanulás, illetve a saját jegyzet készítése és felhasználása az órán, illetve az otthoni tanulásban. Előre megadott álláspontok képviselete egyes történelmi , vagy mindennapi témában, majd ezek megvitatása Az idő ábrázolása térivizuális eszközökkel (pl.időszalag készítése). Időmeghatározás konkrét kronológiai adatokkal. Viszonyítások használata: konkrét történelmi időszakokhoz kapcsolódóan (pl. előző évtized, a reformkorban, a XX. században). Kronológiai adatok rendezése. 

 1. Egyszerű rajzok elkészítése történelmi témákról (pl. görög oszlopfők, római kupola és boltív, görög csatahajó), történelmi térképvázlatok készítése (pl. a marathóni csatáról, a Római Birodalom főbb provinciáinak helyéről, illetve a magyarok vándorlásáról). (k, p, lk) 4. Térben-időben való tájékozódá
 2. iszterelnökeit választottam, mivel úgy gondolom ez 1 nehéz téma és
 3. Földtörténeti időszalag készítése. A földtörténeti korok fontosabb eseményeinek feldolgozása Svájc földrajzi helyzete, határai, nagy tájai, népessége, gazdasági életének természeti feltételei és történelmi-társadalmi alapjai. Vázlatrajz készítése a határok, tájak jelölésével. Adatok keresése
 4. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Az oktatás fejlesztése, használhatóbbá tétele hivatalos szemmel. Új Pedagógiai Szemle - Európai Uniós fejlesztések - TÁMOP - TIOP - Tudástá
 5. Magántanulók követelményei 5. osztály MATEMATIKA Gondolkodási és megismerési módszerek - Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése
 6. történelmi elemzésig, a megfelelő következtetések, általánosítások segítségével a tudományosan megalapozott történelmi ismeretek rendszeréhez. Mivel az 5-6. évfolyamos tanulók gondolkodása konkrét, ezért esetükben a múlt képszerű megjelenítése különös jelentőségű. időszalag készítése.) Értelmező.

Időszalag készítése: Magyarország mikor, milyen birodalom része volt, illetve mely fennhatóság alá tartozott. Térképkészítés: Terrortámadások és áldozataik az elmúlt. évtizedben. Plakát: Az EU tagállamok zászlói. Vita: A terrorizmus megfékezésére tett intézkedések hatása mindennapjainkra Időszalag. Különösen a történelem oktatásánál fontos az anyag kronologikus áttekinthetősége, az, hogy a diák lássa az események egymásutániságát vagy időbeni párhuzamosságát. és nem csak történelmi témájú idővonalakat készítenek a weboldal vagy fotók és videók készítése egy adott témához. A gimnáziumi történelemtanítás legfőbb célja az általános történelmi műveltség elektronikus anyag, portfolió) készítése. - Önálló szóbeli felelet (pl. tétel kifejtése, kiselőadás tartása). időszalag, történelmi tablók, forrásszemelvények beszerzése (kiegészítve - szükség szerint - saját.

Történelmi időszalag készítése - 2017-2018 tanévem - Photo

https://subaagnes.blog.hu/atom blfr4@http://blog.hu ©2020 blog.hu https://subaagnes.blog.hu/2015/05/17/ikt_alapu_ora_terv Időszalag készítése a szétta-golt Németország kialakulá-sáról. Időrendi táblázat készítése az ipari forradalom találmányai-ról . Helyi tanterv, átfogó témakörök és tartalmak Óraterv, további tartalmak Tanulói tevékenységformák Magyarország a dunai mo-narchiában . Magyarország népessége a XVIII. századba

A szakköri foglalkozásokon azt a gondolatmenetet követtem, hogy az egyszerűtől haladtunk a bonyolultabb munkadarabok felé. Ugyanakkor kapcsoltam az alkotásokat a kapott építőelemekből elkészíthető dolgokhoz is. Így az első foglalkozásokon szélforgókat, illetve épületeket készítettünk, valamint a kettőt ötvözve készültek a működő szélmalmok A föld, amelyen élünk. 7. osztály Mozaik Kiadó - Szeged, 2003 Készítette: Makádi Mariann. főiskolai docens BEVEZETÉS. Tantervi illeszkedé : történelmi forrástípusok felismerése; információgyűjtés a forrásokból megadott szempontok szerint E : forrástípusok csoportosítása, jellemzése, forráskritika alkalmazása, érvekkel alátámasztott önálló vélemény-nyilvánítás

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek - PD

 1. Társadalmi, történelmi jelenségek közti hasonlóságok, különbségek kifejtése. Okok, következmények kifejtése egyszerű esetekben. Következtetés megfogalmazása Időrend. Idő ábrázolása. Kronológiai táblázat készítése Térképek összehasonlítása. Adott témához releváns térkép kiválasztása 3
 2. - időben való tájékozódás, időszalag . gondolattérkép . készítése, kiegészítése. oknyomozó . egyéni kutatási feladat - családfa, rokonsági háló összeállítása. kiselőadás (PPT) (történelmi esemény - Egri csillagok, március 15-e eseményei) képregény . készítés (Toldi) térkép . rajzolás (mohácsi csata
 3. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van a tanulók készítése. - Önálló szóbeli felelet (pl. tétel kifejtése, kiselőadás tartása). - Pár- és csoportmunkában való részvétel (pl. disputa, vetélkedő, szerepjáték). időszalag, történelmi tablók, forrásszemelvények beszerzése (kiegészítve.
 4. Időszalag készítése A 6/8 - os ütemmutató K. 293 ism. A dúr hangsor K. 309 ism. Az előjegyzés nélküli hangnem Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: A történelmi és a művészeti korok határainak összehasonlítása 20. A KÖZÉPKOR D'Arras: Nyári ének É. 175 ism. 1. CD 12- 15= 4' A középkor.
 5. EGY TÖRTÉNELMI FORRÁS HTML ALAPÚ FELDOLGOZÁSI LEHETŐSÉGE. LÓNYAY MENYHÉRT POLITIKAI NAPLÓJA (1861. JANUÁR 1. - 1861. Belső stíluslapokkal alakítottam ki az Időszalag menüpont alatt található Jump Menü háttérszínét, betűtípusát és betűszínét. A CD-ROM készítése során kiemelkedő szerepet tulajdonítottam.

www.iskola.aporisk.h

 1. Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai program - Helyi tanterv 1 1. Tantárgyi címoldal Cigány népismeret 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei
 2. korabeli régészeti emlékek megfigyelésére, lelet és rekonstrukció összevetése is. A megismert történelmi fogalmakat helyesen alkalmazza, az egyszerű írásos forrásokat megérti, és tanári segítséggel feldolgozza. Képes történelmi események időrendbe állítására és időszalagon való elhelyezésére is
 3. Legyen képes a fontosabb történelmi topográfiai neveket a vaktérképen bejelölt pontokhoz vagy területekhez kapcsolni, és alapvető ismereteket gyűjteni. 3.2 A földrajzi környezet szerepe az Tudjon példákat felsorolni arra, hogy a földrajzi köregyes történelmi kultúrák és ál- nyezet hatással volt az egyes történelmi.
 4. animált könyv készítése; időszalag pl. történelmi eseményekhez; puzzle játék; beágyazás blogba, weblapba; nincs jelszó és nincs regisztráció; A német nyelvhez választottam ezt a programot, mert a nyelvtani anyag gyakorlása motiválóbb a tanulók részére, ha látványos, vagy akár játékos programot használnak a.

Szófelhő készítése. A mostani bejegyzésben egy ötletet adok arra, hogyan használhatók fel a szófelhők idegennyelv órákon, jelen esetben németórán. A Tagxedo nevű alkalmazással készítettem három darab szófelhőt, külön-külön 10-10 szócikk felhasználásával. Az összes gyümölcsnév, és különböző gyümölcsök. Tananyag: Szent István megkoronázása (történelmi olvasmány) A számonkérés anyaga: Gárdonyi Géza Éjjel a Tiszán című verse Órai feladatok: a) oktatási feladatok: az előzetes ismeretek felidézése, bemutató olvasás, szövegelemzés részenkénti feldolgozó eljárással, az olvasási és az íráskészsé Online tesztkészítés. Napjainkban, a felgyorsult világban a gyerekek elsődleges tanulási színtere nem csupán az iskolára korlátozódik, rengeteg inger éri őket a mindennapokban, főként az online világból tanulnak a legtöbbet Történelmi idő Korok, korszakok. Időszalag használata. A történelmi korszakok, periódusok nevének pontos használata élőszóban és időszalagon. 3. További segédanyagok Történelmi forrás fogalma és használata. Táblázatok, grafikonok használata. Források elemzése. Önálló összefoglalás és kiemelés történelmi.

Az időről alkotott képzetek kialakítását segíti az időszalag. A történelmi színtereken keresztül a tanulók téri tájékozódása fejlődik, elsősorban történelmi Illusztráció készítése. A témához kapcsolódó tartalmi elemek válogatása, megkülönböztetése, összehasonlítása. Tematikus képanyagok elemzése időszalag, metszetek, fotók stb.) mellett két asztalon egy hasonmás dokumentumgyűjtemény darabjai láthatók. A digitális táblán egy prezentáció nyitóoldala jelenik meg az alábbi Ha a gyerekek további történelmi személyt, eseményt említenek, azokat is feltüntetjük a kivetített ábrán. A honfoglalá Alsó tagozatos történelmi tárgyú olvasmányok. A múlt emlékei környezetünkben. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai. A társadalomtudományi szemlélet alapozása. A forrásismereti alapfogalmak tisztázása. A forrásokhoz való kritikai viszonyulás megalapozása. A szűkebb környezet történelmi emlékeinek. 03.00167, ÍRÓALJ STIEFEL MAGYAR TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS TERÜLETI VÁLTOZÁSOK, STIEFEL, 349704K, Asztali könyöklők, íróalja Portfólió készítése diákoknak. Diákoknak Europass a tanulni vágyóknak. A felvételi folyamán egyes szakokon önéletrajzot is kér az egyetem, a főiskola. De hogyan készítsek jó CV-t? Mit írjak bele? Hogy írjam bele a nyelvvizsgámat és az Erasmus ösztöndíjamat? Az Europass dokumentumok ebben segítenek Készítse el.

Magyar történelem - Wikipédi

 1. Fontos a történelmi folyamatok megértetése és megértése is, olyan történelmi tudat kialakítását megalapozva, amelynek révén egyrészt beláthatóvá válik, hogy a jelen a múlt történéseinek a következménye is; másrészt viszont az, hogy mai életünk hatást fog gyakorolni a jövő nemzedékek sorsára. Az időszalag.
 2. időszalag készítése D2 (Esemény-kártyák) A tanár által ki-nyomtatott ké-pek (a megadott készlet bővíthe-tő) P3 (Megoldó kulcs) P4 (Kinyomtat-ható képek) II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA II/a válság és problémakezelés A A csoportok a D3 feladatlap segítségével átgon-dolják, hogy milyen fajta nehézségekkel kellet
 3. ket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni

Modern eszközök a pedagógiában: Online időszalag készíté

Időszalag; Puzzle; Egy-egy történelmi eseményhez kapcsolódó ünnephez szorosan köthető az adott korszak kultúrtörténete - pl. a március 15-éhez a reformkor, október 23-ához az 50-es évek stb. -, így a legváltozatosabb alkotópályázatokat lehet kigondolni. időutazó folyóirat készítése, makettpályázat. 2018.04.20. - Explore Éva Matúz's board Ikt on Pinterest. See more ideas about Oktatás, Interaktív tábla, Tanítás

Időszalag Matematika - 4

Az időszalag szerintem kifejezetten alkalmas Az ember tragédiájának tanítására, hiszen Ádám végiglátogatja a történelem fontosabb korszakait, és az időszalaggal jól lehet a történelmi kapcsolatot szemléltetni, a diákok térben és időben is jobban el tudják helyezni, ha vizuálisan is így látják A héten az volt a feladatunk, hogy windows movie maker-el videót készítsünk, ami számomra egy kicsit lassabban ment, mint az eddig feladatok, de az eredményt eltekintve megérte a fáradozást és az időt.<br />A problémám azzal kezdődött, hogy nem volt a számítógépemen a program, így telepítenem kellett, ami nem ment egyszerűen, mert habár ingyenesen letölthető, nem volt. - saját élet időbeli átélése, saját időszalag készítése családi fényképekkel, eseményekkel - alapvető időfogalmak: év, század, ezred, számegyenessel és időszalaggal - időszalagon az időpont arányos elhelyezése és viszonyítása más eseményekkel, majd az adott évszám kapcsolása - jövőidőt tervezéssel végezhetjü <div style=text-align: justify;>A digitális történetmesélés témakörben egy kisfilmet kellett készítenünk.</div><div style=text-align: justify;><br.

Kronologikus táblázatok önálló készítése (pl. egyetemes és magyar történelmi-párhuzamok a XX. század első felében). sz lk A televízió, a rádió, a napi- és hetilapok adott témájú híranyagának összevetése tanári segítséggel (pl. a harmadik világ problémái; gazdaság és politika a fejlődő országokban; az. Informatika a kicsik oktatásában-nevelésében. Meglepő statisztikai adat, hogy Franciaországban a kötelező iskoláztatást befejező 16-17 éves tanulók 20%-a nem tud írni-olvasni

By sucika67 On 2012-04-15 In Játékos feladatok 4 hozzászólás Lapbook készítése; albumok készítése különleges technikákkal című bejegyzéshez Régen ment a mozikban egy Woody Allen : A Minden, amit tudni akartál a szexről, de sosem merted megkérdezni című film A történelmi fürdőváros. Átadásra került a felújított Erkel Emlékház > Vissza a találati listához. Mellette kap helyet egy négy méter hosszú időszalag, melyen Erkel életének és munkásságának képekkel illusztrált főbb állomásait követheti nyomon a látogató. mint például a mézeskalács készítése. Az online időszalag készítésének lehetőségét nagyon hasznosnak tartom, hiszen például életrajzot, történelmi eseményeket nagyon jól lehet szemléltetni ezeken az időszalagokon. Előnyük, hogy könnyen és gyorsan szerkeszthetőek, az elkészítésük sem igényel nagy tudást vagy sok munkát

IKT-eszközök az oktatásban: Online időszalag

 1. t a magyar NAT, illetve kerettanterv történelemmel foglalkozó fejezeteit veti egybe. A szerző egyik legfontosabb elemzési szempontja, hogy az egyes orszá­gok - Anglia, Franciaország és Németország - tanterveiben milyen a direkt történelmi ismeretek, illetve a társadalomtudományi, közéleti szerepre, társadalmi.
 2. 1 Ember és társadalom Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásá
 3. A Történelem tantárgy helyi tantervének szerkezete. A történelem 5-8. évfolyamra vonatkozó helyi tantervének szerkezete a következő: először a történelem 5-8.év
 4. Szinkronisztikus vázlat készítése (pl. a 14-15. századi egyetemes és magyar történelmi eseményeiről). Magyar nyelv és irodalom: Népmesék és mondák Mátyás királyról
 5. A múlt-kor történelmi portálon találtam egy tesztet, A házi feladat egy gondolattérkép készítése lenne, egy cikk feldolgozásával kapcsolatban. hátránynak mondható. Nincs olyan opció tehát, hogy a link birtokában bárki szerkesztheti az időszalagot. Az időszalag alkalmazása a tanórákon módszertani szempontból is.
 6. Szófelhő készítése. Posted in ELTE PPK, MEP - Modern ezért arra gondoltam, ez az időszalag tökéletesen alkalmas lehet arra, hogy rendszerezze a magyar történelem számunkra kardinális, számukra pedig érdekes fordulópontjait. történelmi-kulturális szempontból fontos dolgokat tudtam az eseményekhez csatolni, pl. egy 3D.
 7. A csütörtöki rajzóra témája középkori vár készítése volt. Mivel egy levelezős feladatban is hasonló témánk van, különösen örültem neki, hogy az osztállyal is várat kell készítenünk. Időszalag a történelmi olvasmányokhoz. By sucika67 On 2016-03-03 In Játékos tanulás, Magyar nyelv és irodalom,.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Ember és társadalo

2020.04.21. - Explore Serman Katalin's board tanulás on Pinterest. See more ideas about Tanulás, Tanítás, Oktatás Múzeumpedagógia Kedves Múzeumbarát Pedagógusok! A Kiskun Múzeum egyik legfontosabb küldetése, hogy a felhalmozott tárgyi örökséget és az egyedülálló műemléki környezetet sokoldalúan, élményszerűen bemutassa. A múzeum küldetésének fontos eleme, hogy az ide látogató gyermekek is maradandó élménnyel gazdagodjanak 2020.03.07. - Explore Katalin Bárány's board Ikt on Pinterest. See more ideas about Oktatás, Tanítás, Tanulás

 • Érszűkület vizsgálat székesfehérvár.
 • Landzsakigyo.
 • Argentin dog bőrbetegségei.
 • 1000 dollár hány forint.
 • Gólyafészek pápa.
 • Manchester érdekességek.
 • Agyag jellemzői.
 • Személyiségteszt.
 • Rossz minőségű videó javítása android.
 • Photoshop bábu hajlítása.
 • Karfiol fül kezelése.
 • Zöld háttér photoshop.
 • Shinee tagok.
 • Minimum maximum hőmérő működése.
 • Emmylou harris youtube.
 • Reneszánsz táncok fajtái.
 • Jaguár táplálkozása.
 • Emma watson filmek 2017.
 • Mawi magyar wechsler intelligencia teszt.
 • Kiko online shop.
 • Komodó.
 • Lego figura csomag.
 • Rúzsa magdi szülei.
 • Arzénes víz magyarországon.
 • Szaunaolaj dm.
 • Helios 44m 4.
 • Egész nap szoptatok.
 • Gyerekbarát fodrászat.
 • Pocket bike alkatrészek.
 • Méhész 1986.
 • Natív tartalom.
 • Közterület felügyelő illetmény.
 • Romantikus közös fürdés.
 • Egészséges táplálkozás pdf.
 • Arad térkép magyarul.
 • Abc fegyverek.
 • Disznó perzselő ár.
 • 2 hónapos baba mit ehet.
 • Körtefa levelén piros folt.
 • Csodácska könyv pdf.
 • Lábba sugárzó alhasi fájdalom.